Projektas „VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas bibliodramos vadovų kvalifikacijos tobulinimas“ (Sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA104-034892)

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Skirta suma: 25204,00 Eur.

Projekto laikotarpis: 2017 m. rugpjūčio 21 d. – 2019 m. rugpjūčio 20 d.                  

Projekto tikslas: tobulinti VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas bibliodramos vadovų kvalifikaciją, siekiant atnaujinti esamas ir kurti naujas neformalaus suaugusiųjų ugdymo programas bei taikyti naujus suaugusiųjų mokymo metodus nacionaliniu ir europiniu lygiu.

Institute dirbančios bibliodramos vadovės Virginija Malinauskienė ir Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė projekto metu dalyvaus bibliodramos vadovų kvalifikacijos tobulinimo kursuose, kurie susideda iš 8 sesijų skirtingose Europos šalyse (viso 42 dienos).

 

Pagrindinės kursų temos: darbas su estetiniais metodais ir jų refleksija daugiakultūrinėje grupėje, konceptualus gebėjimas vertinti metodus, estetinės priemonės ir metodai padedantys suvokti tekstą, darbas su Biblijos teksto kontekstu (gilinimasis į jo istorinę, socialinę, politinę situaciją); pasirengimo bibliodramos procesui žingsniai ir įvairūs bibliodramos vaidinimo būdai, kūno įjungimas į bibliodramos procesą; bibliodramos ir krikščionybės šaknys Graikijoje; įžvalgos darbui su pabėgėliais; garsų ir įgalinančios fotografijos panaudojimas bibliodramoje; psichodrama, palyginamasis darbas su tekstu atsižvelgiant į skirtingas religines žydų ir krikščionių tradicijas; bibliodramos metodo tarpreliginėse praktikose refleksija, edukaciniai teatro metodai, bibliodramos užsiėmimai lauke; bendradarbiavimą ir taiką skatinantys metodai; savaiminės bibliodramos užsiėmimai.

Projekto poveikis kursų dalyvėms:

 • 1) Įgijo kompetenciją kvalifikuotai organizuoti ir vesti bibliodramos užsiėmimus daugiakalbėje-daugiakultūrinėje grupėje.
 • 2) Patobulino kompetenciją organizuoti ir vesti bibliodramos užsiėmimus vienos kultūros grupėje.
 • 3) Plėtoja tarpreliginę-tarpkultūrinę patirtį.
 • 4) Užmegė naudingus kontaktus ir susirado potencialių partnerių būsimiems daugiašaliams projektams.

Projekto poveikis Institutui:

 • a) Sutvirtėjo Instituto bendradarbiavimas su kitomis Europos šalimis bibliodramos srityje ir sustiprėjo Instituto ugdomosios veiklos integracija į europinę Mokymosi visą gyvenimą erdvę.
 • b) Institutas padidino galimybę įsitraukti į tarpreliginio dialogo skatinimą Europoje.
 • c) Kursų dalyviai integravo gerąją patirtį ir naujus bibliodramos metodus, atnaujindami ir patobulindami esamas Instituto neformalaus ugdymo programas bei kurdami naujas.
 • d) Sustiprino Instituto, kaip bibliodramos metodo puoselėtojo ir populiarintojo bei inovacijų skleidėjo Lietuvoje, įvaizdį.
 • e) Padidėjo Instituto konkurencingumas neformalaus suaugusiųjų švietimo srityje.

Projekto poveikis Instituto tikslinėms grupėms:

 • * Įgyta kompetencija leidžia pasidalinti tarpkultūrine-tarpreligine patirtimi su kitų šalių besimokančiais suaugusiaisiais vedant bibliodramos užsiėmimus tarptautinių renginių metu.
 • * Įgyta kompetencija leidžia geriau atliepti Instituto besimokančiųjų poreikius.
 • * Kursų metu užmegztos naujos pažintys įgalina vykdyti tarptautinius projektus ir išmokti naujų darbo metodų, kurti daugiau efektyvių neformalaus ugdymo programų, padedančių besimokantiesiems susisteminti savo vertybinius pamatus ir praktikuoti šiomis vertybėmis paremtą gyvenimo būdą.

 

1 sesija.

2017 m. rugpjūčio 23-27 d., Tourhau, Belgija. Europos bibliodramos asociacijos organizuota konferencija / kursai "Pieces of Peace".

Susirinko 70 dalyvių iš 13 šalių. Iš Lietuvos dalyvavo 4 asmenys. Tai turiningas renginys, kuris kviečia kurti ryšius tarp šalių, dalintis patirtimi ir pažinti tos šalies, kurioje vyksta konferencija, istoriją. Biblijinė Jonos istorija buvo pagrindu bendriems konferencijos užsiėmimams. Buvo 4 darbo grupės, kurios turėjo skirtingą programą. Taikos tema buvo vystoma aplankant Pirmojo pasaulinio karo aukų memorialus ir Flanders feelds muziejų bei sudalyvaujant karo aukų atminimo akcijoje „CWXRM“ Ipre. Buvo labai naudinga išmokti naujų šokių, kuriuos panaudosim maldos grupėje ir bibliodramos užsiėmimuose.

Daugiau informacijos apie renginį: http://www.hetleerke.com/bibliodrama-nieuws.html

 

2 sesija.

2017 m. lapkričio 6-10 d., Ammersbek, Vokietija. Europos bibliodramos vadovų tobulinimosi kursas.

Dalyvavo 18 bibliodramos vadovų iš 9 Europos šalių. Vadovavo dr. Wolfgang Wesenberg (Vokietija) ir dr. Krystyna Sztuka (Lenkija). Dalyviai planavo bibliodramos vedimo galimybes būsimuose projekto susitikimuose daugiakultūrinėje grupėje. Šiam darbui dalyviai turėjo pasiskirstyti poromis, kurių nariai būtų iš skirtingų šalių. Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė kartu su bibliodramos vadove iš Vokietijos turi pasiruošti vesti bibliodramos užsiėmimą daugiakultūrinėje grupėje sekančios sesijos metu.  

Dr. Krystyna Sztuka supažindino su savo požiūriu į bibliodramą per meditatyvinį paveikslo ir rėmo piešimą. Nepaisant rudeniško oro, darbas vyko po atviru dangumi ir baigėsi naujo dangaus ir naujos žemės instaliacija. Taip pat vyko keletas bibliodramos užsiėmimų, kurių metu dalyvių piešinių turinys buvo transformuojamas (perkeliamas) į judesį. Visi dalyviai turėjo galimybę pasidalinti savo įspūdžiais ir patirtimi bei patobulinti anglų kalbos įgūdžius.

 

3 sesija.

2018 m. kovo 12-16 d., Kismaros, Vengrija. Europos bibliodramos vadovų tobulinimosi kursas.

Dalyvavo 17 bibliodramos vadovų iš 8 Europos šalių. Vadovavo dr. Peter Varga (Vengrija) ir Eva Alfred (Vokietija). Dalyviai planavo bibliodramos vedimo galimybes būsimuose projekto susitikimuose daugiakultūrinėje grupėje. Šiam darbui dalyviai turėjo pasiskirstyti poromis, kurių nariai būtų iš skirtingų šalių.

Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė kartu su bibliodramos vadove Anja Stieghorst iš Vokietijos vedė 3 valandų bibliodramos užsiėmimą daugiakultūrinėje grupėje ir pristatė teorinę medžiagą apie Lectio Divina ir bibliodramos sąsajas. Tema „Lectio divina ir bibliodrama“ pagal tekstą „Vestuvės Kanoje“. Virginija Malinauskienė dalyvavo kitame 3 valandų užsiėmime, kurį vedė dvi mokymų dalyvės iš Vokietijos ir Danijos tema „Emauso mokiniai“.

Virginija Malinauskienė susitikimo metu rengėsi su kolege iš Vokietijos vesti užsiėmimą Suomijoje, kuris vyks birželio mėnesį.

Kitomis dienomis vadovavo tarpreliginė ir tarpkultūrinė komanda: dr. Peter Varga katalikas iš Vengrijos ir Eva Alfred žydė iš Vokietijos. Procesas vyko pagal psichodramos ir bibliodramos metodą. Buvo įdomu ir naudinga pažinti vidinius procesus, kaip biblijos teksto rėmuose atsiskleidžia asmeninė žmogaus patirtis ir istorija. Visame procese paraleliai buvo keliami klausimai ką konkrečioje situacijoje jaučiu ir galvoju.

Taip pat vyko pokalbis ir diskusija apie tarpreliginio ir tarpkultūrinio veikimo galimybes ir praktiką. Dalyviai ir vedantieji dalijosi savo patirtimi ir įžvalgomis.

4 sesija.

2018 m. birželio 11-15 d., Jarvenpaa, Suomija. Europos bibliodramos vadovų tobulinimosi kursas. 

Dalyvavo 19 bibliodramos vadovų iš 9 Europos šalių. Vadovavo Outi Haijanen (Suomija), Kimmo Hurri (Suomija) ir Wolfgang Wesenberg (Vokietija).

Virginija Malinauskienė kartu su bibliodramos vadove Stefanie Bierl iš Vokietijos daugiakultūrinėje grupėje vedė 3 valandų bibliodramos užsiėmimą pagal Apaštalų darbų 27 sk. „Šv. Paulius apaštalas“. Po to, mažose grupelėse vyko aptarimai, kurių metu buvo analizuojami teologiniai ir metodologiniai užsiėmimo aspektai, bei pateiktos įžvalgos ir rekomendacijos.

Dirbome dviejose grupėse – viena grupė dirbo su garsų tema bibliodramoje, kita – su fotografijos panaudojimu bibliodramoje. Vėliau grupės apsikeitė. Dirbom su Naujojo Testamento tekstu „Audros nutildymas“. Buvo įdomu ir naudinga pažinti naujus bibliodramos metodus, kuriuos galima taikyti ir mūsų darbe.

Taip pat svečiai iš ekumeninės tarybos pristatė Suomijos istoriją ir religijų sąsajas; pasidalijo konkrečia darbo su pabėgėliais patirtimi. Susipažinome su Estijos bibliodramos vadovėmis iš Talino.

5 sesija.

2018 m. rugsėjo 5-9 d., Batschuns, Austrija. Europos bibliodramos asociacijos organizuota 14–oji konferencija / kursai  „The Soil of Our Hope“. 

Dalyvavo 58  bibliodramos vadovai iš 12 Europos šalių. Darbas vyko bendrose sesijose ir keturiose darbo grupėse. Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė dalyvavo užsiėmimuose pas bibliodramos mokytoją, kalėjimo kapelioną Lars-Gunnar Skogar ir religijos pedagogę, filosofę, teologę, bibliodramos vadovę Beata Chrudzimska. Užsiėmimuose dirbome pagal pagrindinius bibliodramos metodus: judesys ir piešimas.  Naudojant įsijautimą ir kūną, muziką ir piešimą stengėmės suprasti, kur yra mano/mūsų viltis ir tai išreikšti. Gilindamiesi į tekstą stengėmės atsakyti į pagrindinius klausimus: Kokį Dievo įvaizdį randu savo širdyje? Koks yra pagrindas vilčiai mano gyvenime? Ar žinau kaip rasti kelią į viltį? Ieškojome sąsajų tarp teksto, mūsų asmeninio gyvenimo ir visuomenėje vykstančių procesų.

Konferencijos metu vyko ir bibliodramos asociacijos susirinkimas, kuriame buvo aptarti nauji projektai ir vienas iš seminarų, kuris vyks 2020 metais Lietuvoje. Išrikta nauja asociacijos valdyba.

6 sesija.

2019 m. balandžio 1-5 d., Tesalonikai, Graikija. Europos bibliodramos vadovų tobulinimosi kursas.

Kursą vedė vienas iš bibliodramos pradininkų Vokietijoje Marcel Martin. Kaip visada, mokymai prasidėjo dviejų dalyvių komandų vedamais užsiėmimais ir refleksija po jų. Kursas Tesalonikuose buvo ypatingas tuo, kad darbas vyko ne tik seminaro patalpoje, bet istorinėse viešose vietose (tokiose kaip Rotonda, Agora, 3 - 5 amžiaus bažnyčios, Giotės institutas). Dauguma vietų buvo susijusios su Šv. Pauliaus asmeniu, kai jis keliavo po Graikiją ir ten susitikinėjo su pagonių ir krikščionių bendruomenėmis. Taip pat vyko susitikimas su Vokiečių Evangelikų bažnyčios atstovais, kurie yra mažuma graikų ortodoksų krašte. Svarbi tema, kuri lydėjo per visą kursą buvo tarpreliginis dialogas, darbas su kūnu ir bibliodrama, kaip justi erdvę ir sieti su tema. Visiems dalyviams buvo svarbu diskutuoti ir suvokti, kaip suprantame pagrindines bibliodramos taisykles ir kas yra bibliodrama įvairiose šalyse.

7  sesija.

2019 m. balandžio 27 d. – gegužės 4 d., Zakopanė, Lenkija. Bibliodramos vadovų tobulinimosi kursas „Dvasinės pratybos su bibliodrama“.

Programoje dalyvavo 14 asmenų, kurių dauguma jau buvo dalyvavę bibliodramos bei dvasinių pratybų renginiuose. Programai vadovavo trys vadovai iš Lenkijos, kurie priklauso Lenkijos Bibliodramos asociacijai.

Programos metu buvo siekiama išlaikyti nuoseklumą tarp Pratybų ir bibliodramos. Pusė dienos buvo skiriama bibliodramai: pirmieji ryto veiksmai buvo kūno pratimai ir meditacija grupėje, pagrįsta kiekvieną dieną tuo pačiu sakiniu iš Izaijo. Po to iki pietų vykdavo darbas grupėse, o po pietų individualus darbas ir asmeniniai pokalbiai. Asmeniniai proceso refleksijai buvo naudojamas meditatyvus piešimas. Dalyviai turėjo galimybę patirti bibliodramos ir Ignaco pratybų dinamiką. Buvo vertinga patirtis, kaip apjungti du skirtingus procesus ir gauti metodologinių bei procesinių žinių.

Patirtis Lenkijoje leido artimiau pažinti mūsų kultūrinius – religinius sąlyčio taškus ir kaip  įgytą patirtį panaudoti savo darbe apjungiant bibliodramą ir Ignaco dvasines pratybas.

8 sesija.

2019 m. birželio 24 – 28 d., Krzyžowa, Lenkija. Europos bibliodramos vadovų tobulinimosi kursas.

Vedančiųjų komandą šį kartą papildė Lotta Geisler iš Švedijos. Šio susitikimo metu vyko bibliodramos projektų pristatymai. Kiekvienas dalyvis ar dalyvių pora pastaraisiais metais turėjo parengti ir įgyvendinti bibliodramos užsiėmimą nuo 2 val. iki 3 dienų tarptautinėse ir/ar tarp religinėse grupėse. Buvo labai įdomūs projektai ir labai spalvingi jų pristatymai įtraukiant klausytojus į aktyvias bibliodramiškas veiklas. Taip pat buvo galimybė pasirinkti ir sudalyvauti viename iš bibliodramos užsiėmimų (3 val.), kuriuos vedė kursų dalyvių poros iš skirtingų šalių.

Vyko bendras viso projekto aptarimas, diskusijos grupelėse ir po to grupėje apie projekto naudingumą, organizacinę struktūrą, galimybes ateičiai. Taip pat buvo viena sesija skirta asmeninei refleksijai apie individualų mokymosi procesą viso šio kurso metu. Šio susitikimo svarbus akcentas buvo iškilminga vakarienė ir pažymėjimų įteikimas.

Šiame tekste pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Europos Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą