Lietuvos visuomenės dvasinės ir emocinės sveikatos stiprinimas

Projektas dalinai finansuotas Lietuvių Katalikų religinės šalpos (JAV) lėšomis. Skirta suma: 2160,27 Eur.

Projekto trukmė: nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

Projekto tikslas: stiprinti Lietuvos visuomenės dvasinę ir emocinę sveikatą, vadovaujantis katalikiškomis vertybėmis ir pagarbaus bendravimo modeliu. 

 

Projekto uždaviniai:

 • 1) Atskleisti artimo meilės sąvoką ir ugdyti artimo meilę skatinant skirtingumais praturtintą bendrystę.
 • 2) Ugdyti nepakantumą psichologiniam smurtiniam elgesiui tiek su savimi, tiek su kitais.
 • 3) Ugdyti gebėjimą su savimi ir kitais elgtis pagarbiai ir labiau branginančiai.
 • 4) Ugdyti šeimos santykių kultūrą, paremtą pagarbiu elgesiu ir artimo meile.
 • 5) Suteikti dvasinį palaikymą mokant įvairių maldos ir bendrystės su Dievu būdų.
 • 6) Skatinti gerbti kiekvieno religinį apsisprendimą suvokiant nelygstamą katalikybės vertę.
 • 7) Stiprinti gebėjimą savarankiškai ir atsakingai priimti sprendimus sudėtingose situacijose remiantis Dievo valios įžvalga.

 

Tikslinės grupės

 • 1) Krizes (pvz., skyrybos, sunkumai dėl įvairių priklausomybių) išgyvenančių šeimų suaugę asmenys.
 • 2) Socialinės rizikos šeimų suaugusieji asmenys.
 • 3) Asmenys, kurie yra arba planuoja tapti globėjais/įtėviais.
 • 4) Socialiniai darbuotojai, savanoriai ir kiti asmenys, teikiantys pagalbą socialinius, dvasinius, emocinius sunkumus patiriantiems asmenims.
 • 5) Kiti asmenys, siekiantys dvasiškai ir emociškai tobulėti.