Projektas "Darni santuoka visam gyvenimui - misija įmanoma!"

Projektas remiamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Skirta suma: 3 356,00 Eur. 

Projektas įgyvendinamas be partnerių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. rugsėjo 1 d. - gruodžio 31 d.

Projekto tikslas: ugdyti savarankišką ir gyvybingą šeimą, pagrįstą tradicinėmis vertybėmis ir pagarbiu elgesiu.

Projekto uždaviniai:

1. ugdyti pagarbiu elgesiu paremtą šeimos santykių kultūrą ir atsakomybę;

2. lavinti gebėjimą konstruktyviai spręsti konfliktus;

3. skatinti tradicinių šeimos vertybių puoselėjimą;

4. plėtoti pozityvius auklėjimo metodus;

5. skatinti gautas žinias ir įgūdžius taikyti kasdieniame šeimos gyvenime.

Tikslinės grupės: susituokę ir besiruošiantys santuokai asmenys.

Projekto veiklos

Sutuoktinių ir šeimų stiprinimui bei ugdymui numatyta organizuoti 4 seminarus: "Tvirta ir sveika santuoka visam gyvenimui" (16 val.), "Per juokus į geresnę santuoką" (8 val.), "Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems" (18 val.) ir "Išmanioji tėvystė" (30 val.). Seminarai organizuojami remiantis suaugusiųjų švietimo principais ir metodika. Susikalbėjimą ir supratimą poroje stiprina seminarų metu skatinami kalbėjimosi poroje pratimai, laiškų vienas kitam rašymas, dalyvių diskusijos ir pasidalijimai, darbas grupėse.

Rezultatai

183 susituokę asmenys ir besiruošiantys santuokai asmenys pasiekė tokius rezultatus:

  1. mokėsi geriau suprasti esminius vyrų ir moterų psichologinius skirtumus ir mąstymo ypatumus; mokėsi pagarbiai išsakyti savo norus, poreikius ir išreikšti emocijas; lavino pagarbaus bendravimo, kalbėjimosi ir išklausymo įgūdžius; buvo skatinami puoselėti tradicines šeimos vertybes; mokėsi priimti sutuoktinį tokį, koks jis/ji yra; įsivardino savo šeimos stipriąsias ir silpnąsias puses; mokėsi efektyviai ir pagarbiai spręsti konfliktus; stiprino savivertės jausmą; gavo emocinį palaikymą ir pastiprinimą; suplanavo konkrečius žingsnius, kaip įgytas žinias ir įgūdžius panaudoti puoselėjant santykius šeimoje;
  2. mokėsi bendrauti su savo vaikais pagarbiai (nenaudojant nei fizinio, nei psichologinio smurto); atpažinti savo vaikų skirtingų amžiaus tarpsnių poreikius ir juos atliepti; siekti ilgalaikio tikslo bendraujant su vaikais; susipažino su pagirndinėmis vertybinėmis nuostatomis, formuojančiomis teigiamą paauglių santykį su savimi, aplinka ir suaugusiaisiais;  planavo konkrečius žingsnius, kaip naujai įgytas žinias ir gebėjimus naudos šeimoje.

        Ilgalaikėje perspektyvoje sutuoktiniais gebės lengviau kurti pagarba ir pasitikėjimu apgrįstus tarpusavio santykius su šeimos nariais, savarankiškai rasti pozityvius šeimyninių problemų sorendimo būdus, sutvirtės emociniais šeimos narių tarpusavio ryšiais ir pagerės šeimos mikloklimatas.