Darbuotojai

Lina Šalučkienė

Lina Šalučkienė

Direktorė

Lina Šalučkienė – teologijos mokslų licenciatė, 9 metai studijų Vytauto Didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakultete. Darbo patirtis – projektų vadovė nevyriausybinėse organizacijose. Taip pat sertifikuota neuroedukatorė, neuropraktikė; darbo sritis –  emocinio, socialinio ir dvasinio intelekto ugdymas.  

Vaidilė Šumskienė

Vaidilė Šumskienė

1999 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo katalikų teologijos bakalauro, vėliau komunikacijos ir informacijos (2001 m.) bei pastoracinės teologijos (2004 m.) magistrų kvalifikacinius laipsnius; 2007 m. dalyvavo projekto „Andragogų praktikų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ mokymo(si) ir praktinės veiklos programoje ir įgijo andragogo (suaugusiųjų pedagogo) praktiko kompetenciją.

Nuo 2002 m. dirba Gyvenimo ir tikėjimo institute, atsakinga už kursus Šventasis Raštas ir gyvenimasPirmų amžių Bažnyčios dvasingumas, Krikščioniškojo dvasingumo lobynas prieštaringaisiais viduramžiais, Katalikiškojo dvasingumo turtai Naujaisiais laikais tiesioginiu ir nuotoliniu būdu, kuria ir veda įvairias mokymo programas suaugusiesiems, taip pat yra dvasios palydėtoja rekolekcijose, kasdienybėje. 2011 m. baigė tarptautinę ekumeninę Bibliodramos vadovų programą, veda bibliodramos savaitgalius ir seminarus, dalyvauja Europos struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose. 2016 m. baigė 72 val. mokymus Nesmurtinis bendravimas (Nonviolent communication), kuriuos vedė Tarptautinio Nesmurtinio Bendravimo Centro sertifikuotas vadovas Klaus Karstadt ir psichoterapeutė Friederike Kahlau Katstadt. 2022 m. baigė 810 val. kvalifikacijos tobulinimo kursą tema: Žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprinimo programa „Aš esu kūrėjas“, panaudojant neuroedukacinius metodus. Yra licencijuota neuroedukatorė ir savo darbe taiko dailės terapijos metodus.

Priklauso Ateitininkų federacijai, taip pat kartu su vyru priklauso tarptautiniam sutuoktinių judėjimui Dievo Motinos komandos (Equipes Notre Dame), yra įsitraukusi į savanorišką veiklą: talkina bendruomenės plėtimo darbuose, prisideda prie rekolekcijų šeimoms organizavimo. Kartu su vyru augindama šešis vaikus, pati ieško atsakymų į aktualius šeimai klausimus: jos iniciatyva buvo parengtas seminaras šeimoms, gyvai pristatantis šventaisiais paskelbtų sutuoktinių gyvenimus  Tvirta ir sveika santuoka visam gyvenimui. Prisidėjo prie Šeimos centro programos sužadėtiniams atnaujinimo.

Taip pat ji yra straipsnių katalikiškoje periodinėje spaudoje autorė, tarptautinių seminarų ir mokslinių konferencijų dalyvė.

Valda Šadzevičiūtė

Valda Šadzevičiūtė

Kauno Technologijos universitete yra įgijusi inžinierės technologės specialybę, taip pat baigusi Lietuvos kūno kultūros akademiją. Akademijoje dirbo ekologijos ir turizmo dėstytoja. Kauno arkivyskupijos aukštesniojoje katechetų mokykloje įgijo tikybos ir etikos mokytojos specialybę. Valda yra katalikų tikybos vadovėlio devintai klasei „Mano vieta pasaulyje“ bendraautorė, dorinio ugdymo mokytoja-ekspertė, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų autorė ir vedėja.

2007 metais dalyvavo projekto „Andragogų praktikų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ mokymo(si) ir praktinės veiklos programoje ir įgijo andragogo praktiko kompetenciją. 2011 metais baigė tarptautinę ekumeninę Bibliodramos vadovų mokymo programą, įgijo Bibliodramos vadovo kvalifikaciją, veda bibliodramos savaitgalius ir seminarus.

Nuo 2005 metų yra Europos dvasios vadovų asociacijos narė, dalyvauja kasmetiniuose asociacijos seminaruose. Taip pat tobulino kvalifikaciją įvairiuose kursuose Škotijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Austrijoje.

Nuo 1994 metų dirba Gyvenimo ir tikėjimo institute. Kuria ir veda įvairias mokymo programas suaugusiesiems. Yra įvairių rekolekcijų turinio ir dinamikos sudarytoja ir vedėja. Taip pat veda temines susikaupimo dienas, Dvasines pratybas, yra dvasios palydėtoja rekolekcijose ir kasdienybėje. Veda kursus „Dvasinio vadovavimo/ palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai“, „Troškimų galia“ ir kitus. Prisideda prie nuotolinio mokymo programų. Talkina Krikščioniško gyvenimo bendruomenei stovyklose ir rekolekcijose. Yra tarptautinių seminarų ir mokslinių konferencijų dalyvė.

Laisvalaikiu mėgsta keliauti, domisi istoriniu – kultūriniu paveldu, gamtos įdomybėmis.

Virginija Malinauskienė

Virginija Malinauskienė

1999 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo katalikų teologijos bakalauro bei pastoracinės teologijos magistro (2002 m.) kvalifikacinius laipsnius.

Nuo 1999 m. dirba Gyvenimo ir tikėjimo institute. Kuria ir veda įvairias mokymo programas suaugusiesiems, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas. Taip pat yra dvasios palydėtoja rekolekcijose ir kasdienybėje. 2011 m. baigė tarptautinę ekumeninę Bibliodramos vadovų programą (Heidemarie Langer, Vokietija) ir gavo bibliodramos vadovo kvalifikaciją. Veda bibliodramos savaitgalius ir seminarus, dalyvauja Europos struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose. Yra Europos bibliodramos asociacijos narė. 2016 m. baigė 72 val. mokymus Nesmurtinis bendravimas (Nonviolent communication), kuriuos vedė Tarptautinio Nesmurtinio Bendravimo Centro sertifikuotas vadovas Klaus Karstadt ir psichoterapeutė Friederike Kahlau Katstadt. Kėlė kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir projektuose Austrijoje, Latvijoje, Škotijoje, Suomijoje, Graikijoje, Italijoje, Vokietijoje, Lenkijoje. Taip pat projektų bendraautorė, tarptautinių programų vykdytoja, tarptautinių seminarų ir mokslinių konferencijų dalyvė.

Nuo 2012 m. Nuolatinių diakonų ugdymo centro veiklų koordinatorė. Priklauso Ateitininkų federacijai ir yra įsitraukusi į savanorišką veiklą. Kauno Jėzuitų gimnazijoje dėstė tikybą.

Bernadeta Mališkaitė SJE

Bernadeta Mališkaitė SJE

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo, lietuvių kalbos ir literatūros bakalaurė, edukologijos magistrė. Dirba savanorišką visuomeninį darbą su vaikais ir jaunimu Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijoje, rengia ir įgyvendina programas vaikų vasaros poilsio stovyklose, yra tarptautinių kursų dalyvė. Dirbo Garliavos 2-oje vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, leidinio Caritas (vėliau persivadinusio Artuma) skyriaus redaktore, lektore Kauno Kunigų seminarijoje ir VDU Teologijos fakultete.

Institute dirba nuo 1999 metų, veda kursus Dvasinio vadovavimo/palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiaiKrikščioniškojo dvasingumo raida, Raktas į sutarimą, rekolekcijas, Dvasines pratybas, priima žmones dvasiniam palydėjimui.

2011 metai baigė bibliodramos studijas (Heidemarie Langer, Vokietija) ir gavo bibliodramos vadovo kvalifikaciją. 2016 m. baigė mokymus Nesmurtinis bendravimas (Nonviolent communication), kuriuos vedė Tarptautinio Nesmurtinio Bendravimo Centro sertifikuotas vadovas Klaus Karstadt ir psichoterapeutė Friederike Kahlau Katstadt.

Su mumis bendradarbiauja:

Kun. Aldonas Gudaitis SJ

Kun. Gintaras Vitkus SJ

Kun. Stasys Kazėnas SJ

Kun. Vytautas Sadauskas SJ