Rekolekcijos, asmeninis dvasinis palydėjimas

Rekolekcijos yra skirtos asmeninio ryšio su Dievu gilinimui, susipažinimui su maldos būdais, gebėjimo įvardyti tikėjimo patirtį ugdymui. Tai tylos, asmeninės maldos ir Eucharistijos šventimo laikas, leidžiantis geriau pažinti savo žmogiškąjį pašaukimą bei sutikti Dievą kasdienybėje.

Asmeninis dvasinis palydėjimas – tai saugi dvasinė kelionė, kai žmogus, išgyvenęs ir atpažinęs Dievo prisilietimą, gali kitam tikėjimo broliui ar sesei atverti savo širdį ir kartu šlovinti Dievą, veikiantį jo gyvenime. Tokių pokalbių dėmesio centre – Dievo ir žmogaus ryšys, telkiamas į tai, kas vyksta klausantis ir atsiliepiant save komunikuojančiam Dievui. Palydėtojas kviečia palydimąjį išsamiai žvelgti į savo gyvenimą, atpažįstant giliausius savo širdies troškimus. Ir kartu jie – palydimasis ir palydėtojas – maksimaliai stengiasi girdėti ir kitą balsą – DIEVO VEDIMĄ DUOTOJE SITUACIJOJE. Tokio pokalbio tikslas – dvasinis žmogaus augimas, t.y. siekti galimybių pilnatvės ir būti laimingu. 

Rekolekcijos

Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės Pratybos. Pagrindas

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Jei ieškote tiesos ir atsakymo į klausimą: koks mano gyvenimo tikslas – Pagrindo rekolekcijos jums!

Dvasinių pratybų metu yra pristatomi įvadai, kaip melstis su Šventuoju Raštu, skaitomos konferencijos apie dvasių skyrimą, meditacinę maldą. Dalyviai kasdien susitinka su dvasios palydėtoju asmeniniam pokalbiui. Pagrindas padeda pažinti ignaciškąjį maldos būdą bei paruošia kitoms Dvasinių pratybų savaitėms.

Dvasines pratybas sudaro  keturios pagrindinės dalys, vadinamosios savaitės. Pradžia ir pagrindas yra tarsi įvadas ir kartu visų pratybų santrauka: žmogus garbina Dievą, teisingai „sutvarkęs“ savo santykius su visa kūrinija. Tarytum aidas ši mintis kartojasi visose Pratybose.

Rekolekcijų metu kviečiame laikytis tylos.

Trukmė: 6 dienos.

Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės Pratybos. I, II, III, IV savaitės

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Dvasinės pratybos – tęstinė programa, atliekant per metus vieną jų dalį. Konferencijos vyks atskirose grupėse, kartu švęsime Eucharistiją, adoruosime.

Laikotarpiu tarp Dvasinių pratybų savaičių rekolektantui rekomenduojama toliau kasdien melstis su Šventuoju Raštu ir susitikti pokalbiams su dvasiniu palydėtoju, bent kartą per du mėnesius. Jei po atliktos Pratybų dalies  praeina ilgesnis nei 3 metų laikotarpis, siūlome sugrįžti į prieš tai buvusią savaitę arba į Pagrindą.

Primename, kad asmuo, dalyvaujantis tokiose Dvasinėse pratybose, įsipareigoja: laikytis tylos per visą Pratybų laiką; melstis asmeniškai ir švęsti Eucharistiją; kasdieną susitikti su vadovu asmeniniam pokalbiui.

Pirmosios savaitės pradžioje nurodoma, kaip atlikti sąžinės tyrimą, išpažintį, tačiau esminė jos dalis – meditacijos apie nuodėmes. Išvydęs pasaulyje ir savyje esantį blogį, žmogus į savo gyvenimą kviečiamas žvelgti gailestingosios Dievo meilės – Nukryžiuotojo – akivaizdoje ir priimti jo atleidimą.

Antroji savaitė skirta apmąstyti Jėzaus gyvenimą ir pasirinkimą. Pasirinkimas yra ne kas kita, kaip pastangos suprasti Dievo valią per save, tai suvokus nuoširdžiai ir ryžtingai to siekti. Į II savaitę kviečiame atlikusius Pagrindą ir I savaitę.

Trečioji savaitė kviečia susikaupti ir apmąstyti Jėzaus kančią ir per ją labiau įsisąmoninti Dievo meilės žmogui slėpinį. Į III savaitę kviečiame atlikusius II savaitę.

Ketvirtąją savaitę sudaro svarstymai apie Kristaus pasirodymus po prisikėlimo. Šis laikas skirtas susitapatinti su Išganytoju, jo mintimis ir jausmais. Pratybų dalyviai mokosi pastebėti Dievo veikimą paprasčiausiuose kasdienos dalykuose ir įvykiuose. Kviečiame atlikusius III savaitę.

Vienos savaitės trukmė: 9 dienos.

Asmeninės rekolekcijos

Asmeninių rekolekcijų metu išskirtinis dėmesys skiriamas atpažinti Dievo veikimą bei kvietimą  savo kasdienybėje ir Jam  atsiliepti. Tai tylos laikas, kuomet visos išsibarstę mintys ir jausmai tarsi surenkami, o protas ir širdis susivienija maldoje.

Tai rekolekcijos su asmeniniu dvasiniu palydėjimu, jų metu kviesime laikytis tylos.

Trukmė: 9 dienos.

Rekolekcijos "Dievo Sūnus"

Rekolekcijose „Dievo Sūnus“ ypač didelis dėmesys skiriamas pažinti Jėzaus asmeniui. Tai daroma apmąstant jo viešojo gyvenimo slėpinius. Žvelgdami į Dievo Sūnų, rekolekcijų dalyviai turi galimybę atpažinti savo troškimus, elgesio motyvus bei kelius į autentišką Dievo vaiko gyvenimą.

Dalyviai yra kviečiami melstis su Šventuoju Raštu bei kasdien susitikti su dvasios palydėtoju. Tam, kad būtų galima lengviau melstis kiekvieną dieną, rekolekcijose yra skaitomi įvadai į maldą, konferencija.

Rekolekcijos rekomenduojamos visiems norintiems labiau pažinti Jėzaus asmenį, taip pat pagilinti Dvasinių pratybų II savaitę. 

Tai rekolekcijos su asmeniniu dvasiniu palydėjimu, jų metu kviesime laikytis tylos.

Trukmė: 7 dienos.

Dvasinės Pratybos per aštuonias dienas "Vienytis su Kristumi"

Dalyviai, žvelgdami į Kristaus gyvenimą, mirtį ir Prisikėlimą, kviečiami atpažinti Dievo meilę, patirti vidinę laisvę, daryti pasirinkimus ir prisiimti už juos atsakomybę. Dalyvaujantiesiems rekolekcijose asmeninei maldai siūlomos Šventojo Rašto ištraukos, pateikiami jų komentarai, konferencijos. Atliekantieji Pratybas turės galimybę kiekvieną dieną susitikti su dvasiniu palydėtoju.

Tai rekolekcijos su asmeniniu dvasiniu palydėjimu, jų metu kviesime laikytis tylos.

Trukmė: 8 dienos.

Rekolekcijos su Dykumos tėvais "Dykumos tamsą paversiu šviesa ir klaidžius kelius ištiesinsiu..." Plg. Iz

Laiko patikrinta Dykumos tėvų ir motinų išmintis turi galią atskleisti krikščioniškų idealų grožį ir prasmę, suteikti jėgų naujam atgaivintam gyvenimui…

Maldai skirtus Šventojo Rašto tekstus papildys Dykumos tėvų apoftegmos (posakiai), ištraukos iš jų pasakojimų. Tai puiki galimybė per konkrečius tekstus prisiliesti prie dykumos tėvų ir motinų dvasinės išminties. Tikslas – ne mėgdžioti, bet semtis įkvėpimo. Dykumos tėvų pasakojimai posakiai ir dengia Dievo veidą, kurio ieško visų laikų žmogus.

Tai rekolekcijos su asmeniniu dvasiniu palydėjimu, jų metu kviesime laikytis tylos.

Trukmė: 5 dienos.

Veda: Bernadeta Mališkaitė SJE

Rekolekcijos moterims "Moteriškumas pagal Bibliją - esu Dievo dukra!"

Tai puiki galimybė moterims atpažinti, priimti ir pagilinti savo krikščioniškąjį pašaukimą, kurį popiežius Jonas Paulius II apibūdina kaip „moters genijų“ – gebėjimą jausti kitą širdimi. Rekolekcijose gilinsimės į biblinių moterų istorijas: Saros, Rutos, Esteros, Tamaros, Onos, Mortos, Marijos… Aptarsime tikrąsias moteriškumo savybes, maldai pasitelksime Šventojo Rašto tekstus.

Meditatyvi malda, tyla, kasdieninės šv. Mišios, dalijimasis grupelėse, išgirstos įžvalgos grupelėse leis atrasti autentišką savo moteriškumą, atpažinti Viešpaties raginimus tolesniam gyvenimo keliui. Į rekolekcijas kviečiame visas moteris: ištekėjusias, šeimos neturinčias ar pasirinkusias pašvęstąjį gyvenimą. Tai bus Viešpačiui dovanotas laikas.

Lankiusioms seminarą „Moteriškumas pagal Bibliją: suvokti kitą širdimi“ – šios rekolekcijos būtų proga pagilinti girdėtas temas, per meditacijas su Šventuoju Raštu, gauti naujų įžvalgų. 

Trukmė: 5 dienos.

Veda: Vaidilė Šumskienė

Rekolekcijos "Glaustis prie Jėzaus širdies"

Šiose tylos rekolekcijose maldai pasiūlyti Šventojo Rašto tekstai padės mums pažvelgti į Jėzų Jo mylimojo mokinio Jono akimis. Apaštalas Jonas buvo šalia Jėzaus svarbiausiais Jo mokymo, veiklos ir kančios momentais. Jonui, įgijusiam ypatingos patirties ir parodžiusiam ištikimybę, Jėzus paveda Motinos Marijos globą, jam atveriamas naujosios Jeruzalės Apreiškimo slėpinys.

Malda ir mąstymu glausimės prie Švenčiausios Jėzaus širdies, kaip tai darė apaštalas Jonas.

Reflektuodami asmeninę  patirtį, stengsimės pajausti Jėzaus širdies meilę ir atvirumą mūsų kasdienybėje. Ieškosime atsako savo širdyje.

Trukmė: 6 dienos.

Veda: Valda Šadzevičiūtė

Rekolekcijos "Mano širdies drabužis"

Tai puiki galimybė tiems, kurie domisi šv. Ignaco Lojolos dvasingumu, jo maldos būdu, „paragauti“ kas yra tylos rekolekcijos, malda su Šv. Raštu,  asmeniniai pokalbiai su dvasios palydėtoju.

Drabužis yra neatskiriama mūsų kasdienybės dalis, dažnai jis yra kaip priklausymo kuriai nors bendruomenei ženklas. Naudodamiesi Šventojo Rašto tekstais, kuriuose minimas drabužis, žvelgsime į Jėzaus asmenį ir jo vertybes. Malda, mąstymai ir pojūčiai mums padės geriau pažinti savo patirtis, pažvelgti į savo „širdies drabužį“ Jėzaus Kryžiaus papėdėje.

Kaip pridengti kaltę figmedžio lapu?  Kūnui ašutinė, o širdžiai – atgaiva? Kur yra mano „Taboro kalnas“, kur mano širdis patiria džiaugsmą?

Maldoje ir pokalbiuose ieškosime įkvėpimo, kad išbalintume savo „širdies drabužį“ ir taptume šviesos vaikais. Šios tylos rekolekcijos yra su asmeniniu palydėjimu ir įžvalgų aptarimu grupelėse.

Trukmė: 6 dienos.

Veda: Valda Šadzevičiūtė

Rekolekcijos "Žvejo batuose"

Žvelgdami į apaštalų pašaukimą, ypač į Petro asmenį ir jo tikėjimo kelionę, sieksime atpažinti savo kaip krikščionio pašaukimą bei misiją, sąmoningai ir veikliai išgyventi Dievo kvietimą būti žemės druska ir, nepaisant išgyvenamo nuodėmingumo, turėti gyvenimo apsčiai.

Pagrindinės rekolekcijų temos ir klausimai: Taboro džiaugsmo galia nušviesti tamsiausius žmogiškos nevilties slėnius. Kuo remiasi manosios vilties jėga? Mistinis Bažnyčios kūnas – krikščionio gyvenimo pašaukimų vieta. Medžiaga meditacinei maldai – Šventojo Rašto ištraukos, asmeninė gyvenimo ir tikėjimo patirtis. Atliekantieji rekolekcijas kiekvieną dieną turės galimybę kalbėtis su dvasios palydėtoju.

Trukmė: 6 dienos.

Veda: Bernadeta Mališkaitė SJE, kun. Stasys Kazėnas SJ

Rekolekcijų savaitgaliai

Velykos - susitikimas su Kristumi (TEK rekolekcijos)

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

TEK rekolekcijos – dvasiškai intensyvus tridienis, kurio metu dalyviai išgyvena Kristaus slėpinį, patirdami ir apmąstydami pagrindinius liturginius laikotarpius: Gavėnią, Velykas ir Sekmines. Mokymų, diskusijų, pasidalinimų, maldos ir įvairių patirčių pagalba įžengiame į gyvą, asmeninį, perkeičiantį susitikimą su Kristumi – Gyvuoju Dievu. Rekolekcijos skirtos visiems, ieškantiems Dievo. Tiems, kurie geba priimti iššūkį leistis į kitą – ne virtualią – tikrovę. Ypač kviečiami studentai, o dar labiau – tie, kurie yra dalyvavę KAIROS rekolekcijose. Tai puiki proga augti Dievo ir savęs pažinime.

Pradžia: penktadienį RYTE, pabaiga sekmadienį po pietų.

Svarbu dalyvauti nuo pradžios iki pabaigos nepertraukiamai. Jeigu matote, jog tai nepavyks, siūlome dalyvavimą atidėti kitam laikui.

Veda: Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė

"Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų..."

Ištrauka „Mokiniai iš Emauso“ Lk 24, 13-35 kviečia patirti, svarstyti ir kalbėtis apie visus tuos dalykus, kurie vyko ir vyksta mūsų tikėjimo kelyje. Kaip sekasi keliauti ir atpažinti Prisikėlusį Kristų, kai Jis prie mūsų prisiartina paguodoje ar nepaguodoje, kai su Juo laužome Duoną…

Rekolekcijų metu naudosime bibliodramos bei Dvasinių Pratybų elementus.

Veda: Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė

 

 

Advento rekolekcijos „Kai gimsta Dievas ir Žmogus“

Kalėdų laikotarpis tapo daugybės susitikimų, darbų ir rūpesčių sūkuriu: atvirlaiškiai, metų pabaigos ataskaitos, dovanos, artimųjų lankymas… vienatvė… Bet ar atpažįstame šiame verpete kartu su mumis esantį Dievą?

Rekolekcijų metu naudosime bibliodramos bei Dvasinių Pratybų elementus ir, skaitydami evangelisto Luko aprašytą Jėzaus gimimo istoriją (Lk 2,1-20), kviesime kartu išgyventi gyvenimo stebuklą, perpintą Kalėdų didybės ir skurdo paslaptimi.

Savaitgalio metu kviesime laikytis tylos.

Veda: Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė, Virginija Malinauskienė

 

 

Advento rekolekcijos „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus!“ (Lk. 3, 4)

Parduotuvių ir kavinių vitrinos tviska maloniais kalėdiniais niekučiais, visi skuba nupirkti dar ir dar dovanų, laikas nesustabdomai bėga, įstaigose užbaiginėjami šių metų darbai net iki paryčių, o širdyje… Jaučiuosi tuščias ir susigūžęs, be galo vienišas, atrodo visiems šventės, bet tik ne man… Ar pajėgiu dar išgirsti žodžius: „…mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią“ (Lk 1, 78-79)?

Rekolekcijų metu naudosime bibliodramos bei Dvasinių Pratybų elementus ir, skaitydami evangelisto Luko aprašytą Jono Krikštytojo gimimo istoriją (Lk 1, 57–66), kviesime kartu su kūdikio tėvu Zachariju šlovinti Dievą, savo širdyse taisyti gimstančiam Viešpačiui kelią.

Savaitgalio metu kviesime laikytis tylos.

Veda: Vilhemina Raubaitė – Mikelionienė, Vaidilė Šumskienė

 

 

Advento rekolekcijų savaitgalis "Septyni šūksniai ateisiančiam Kristui"

Prieš šventes ir švenčių metu Bažnyčios liturgija tokia graži, bet tokia paslaptinga. Kaip suprasti, kas ten vyksta? Programos metu nagrinėsime septynis priegiesmius, giedamus Bažnyčioje likus septynioms dienoms iki šv. Kalėdų – jie suteikia ateinančiam Išganytojui ypatingus titulus, kylančius iš Senojo Testamento pranašysčių…

Savaitgalio metu panirsime į Išganytojo laukimą kartu su Bažnyčios liturgija, klausysimės tuo metu giedamų giesmių, melsimės kreipdamiesi į Kristų ypatingais titulais, savo įžvalgomis dalysimės grupelėse.

Veda: Vaidilė Šumskienė, Virginija Malinauskienė

Asmeninis dvasinis palydėjimas

Asmeninio dvasinio palydėjimo pokalbiai

Kas yra dvasinis palydėjimas? 

W. Berry, krikščioniškajame pasaulyje gerai žinomas psichologas, ypatingai besidomintis žmogaus dvasingumo sritim, sako, kad tai viena iš pastoracinės konsultacijos formų. Jis teigia, kad dvasinį palydėjimą “vienas krikščionis teikia kitam, suteikdamas jam galimybę atkreipti dėmesį į asmenišką Dievo bendravimą su juo, atsiliepti į šį bendravimą, tiesiogiai augti Dievuje ir išgyventi pasikeitusių santykių padarinius”.

Taigi, žvelkime į viską iš eilės. Tokia dvasinio palydėjimo apibrėžtis reikalauja tikėti, kad Dievas tikrai veikia savo sukurtajame pasaulį, kad jis yra visur esantis ir jį galima sutikti. Nesunkiai tuo įsitikiname skaitydami Šventąjį Raštą. Tai ir yra jo pagrindinė žinia mums tikėti. Dievas yra labai arti prie kiekvieno iš mūsų: žydai pažino Dievą istorijos įvykiuose; Jėzus kalbėjo apie Dievą, kurį patyrė kaip savo Tėvą, su kuriuo tiesiogiai bendravo ir toji patirtis buvo jo veiklos pagrindas; evangelistas Jonas sako, kad apaštalai irgi skelbia gyvenimo Žodį, kurį patyrė: „Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė…“

Kyla klausimas: o kaip su mumis? Negi Dievas vėliau nutilo ir atsitolino, palikdamas trumpo istorinio laikotarpio hiperaktyvumo labai ilgame žmonijos istorijos tarpsnyje anomaliją? Belgų teologas Edward’as Schillebeeckx’as ir toliau tvirtina, kad „krikščionybė – tai ne naujiena, kuria privalome tikėti, bet tikėjimo patirtis, kuri tampa naujiena. Ji atveria naujas galimybes tiems, kurie ją girdi savo kasdienių patirčių fone.” Dievas per Kristų ir toliau veikia pasaulyje, tikinčiųjų širdyse. Jo Dvasia yra išlieta žmonėms, ir ta Dvasia yra tikėjimo, vilties ir meilės šaltinis.

Tai įtikinamai patvirtina tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje nuolat augantis skaičius tų, kurie, dalyvavę rekolekcijose, pradėję melstis ar patyrę atsivertimo malonę, tvirtina sutikę gyvąjį Dievą ir buvę jo prakalbinti. Po tokių išgyvenimų žmonės liudija, kad jų širdyse, anot psalmininko atsivėrė nauji keliai, kuriais kartais jie nelabai žino, kaip eiti, ką daryti su ta naująja patirtimi, kaip ją išsaugoti, išgyventi ir svarbiausia – pagilinti susitikimo pasekmes?

Taigi žmonės, išgyvenę ir atpažinę Dievo prisilietimą, turi poreikį turėti saugią ir patikimą vietą bei laiką, kur jie galėtų kitam tikėjimo broliui ar sesei atverti savo širdį ir kartu šlovinti Dievą, veikiantį jų gyvenimuose.

Dėmesio centre – Dievo ir žmogaus ryšys, telkiamas į tai, kas vyksta klausantis ir atsiliepiant save komunikuojančiam Dievui.

Palydėtojas kviečia palydimąjį išsamiai žvelgti į savo gyvenimą, atpažįstant giliausius savo širdies troškimus. Ir kartu jie – palydimasis ir palydėtojas – maksimaliai stengiasi girdėti ir kitą balsą – DIEVO VEDIMĄ DUOTOJE SITUACIJOJE.

Tokio pokalbio tikslas – dvasinis žmogaus augimas, t.y. siekti galimybių pilnatvės ir būti visiškai laimingu. Klausimas būtų: kada ir kur vyksta žmogaus augimas? Ar mūsų santykiai su Dievu yra ypatinga veikla ar nuolatinė tikrovė?

Dažnai žmonės turi klaidingų įsitikinimų, jog sutikti Dievą, patirti jo buvimą įmanoma tik tam tikrose sakraliose vietose ar atliekant liturginius veiksmus, žodžiu, turint ypatingą nusiteikimą. Tai nėra tiesa. Dievas yra gyvenimo Dievas. Dievas išties yra visur esantis savo sukurtame pasaulyje. O šv. Paulius sako: “… juk mes jame gyvename, judame ir esame…” Taigi, jis su mumis ne tik mums meldžiantis, ir mūsų dvasinis augimas vyksta ne vien jam meldžiantis. Dievas su mumis yra visada, mūsų santykiai su juo yra nuolatiniai, ir augimas gali būti bet kuriuo metu. Dievas yra giliausias visos mūsų patirties matmuo.

Reiškia santykiai su Dievu – ne ypatinga veikla, o nuolatinė tikrovė. Niekas neneigia maldos ar sakramentinių apeigų reikšmės, tik sako, kad Dievo malonė srūva ne tik maldos ir sakramentų kanalais: visa aplinka yra pilna malonės – Dievas mus nuolat traukia prie savęs. Ji tartum skaidri versmė veikia mūsų sielų gelmėse, švelniai moko ir vadovauja, prisitaikydama prie mūsų gyvenimo tikrovės… Dievą sutikti galime kiekvieną akimirką. Neįžvelgti savo kasdieniame gyvenime religinės dimensijos – nesutikti, neatpažinti nuolat mus kalbinančio Dievo.

Taigi, išskirtinis dvasinio palydėjimo bruožas yra dėmesys visam žmogaus gyvenimui, kuriame veikia Dievo Dvasia. O galutinis tikslas – kad žmogus savo gyvenime ją atpažintų ir pajėgtų atsiliepti.

 

Jei esi vienas/-a iš tų, kuriam/-iai rūpi gyvenimo prasmė, nori augti santykyje su Dievu bei broliais ir seserimis, išgyvendamas/-a meilės ir (pasi)tikėjimo pilnatvę, ir ieškai, kas tave palaikytų/paremtų eidamas šalia kaip bendrakeleivis, gali kreiptis į Gyvenimo ir tikėjimo institutą, prašydamas/-a pagalbos susirasti dvasinį palydėtoją…

Rašykite el. paštu: gti@gtinstitutas.lt

arba teiraukitės tel. +370 618 00078.

Asmeninio dvasinio palydėjimo pokalbiai nėra psichologinės konsultacijos.

Už asmeninio dvasinio palydėjimo pokalbius paliekame auką arba mokame vienos valandos savojo darbo užmokesčio sumą.

Asmeninio dvasinio palydėjimo pokalbiai gali vykti ir nuotoliniu būdu.

O gal jau esi kviečiamas būti dėl kito, pasak popiežiaus Pranciškaus – apaštalauti ausimi, Dievo akivaizdoje klausytis žmogaus gyvenimo istorijos… būti veidrodžiu ir atspindėti, kas padėtų ieškančiajam labiau pažinti ir priimti save, įveikti baimes, nepasitikėjimą ir išgirsti Dievo kvietimą, skirtą jam?.. Jei taip, esi kviečiamas į „Asmeninio dvasinio palydėjimo teorija ir praktika“ kursą. Registracijos ieškokite skiltyje Kalendorius.